首页 > 文化历史琵琶行原文(琵琶行拼音版完整注音)

琵琶行原文(琵琶行拼音版完整注音)

琵琶行原文注音:xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。浔阳江头夜送客

琵琶行原文注音

琵琶行原文注音:

xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

xún shēng àn wèn tán zhě shuí ? pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。

寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。

yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。

移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。

qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng 。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

xián xián yǎn yì shēng shēng sì , sì sù píng shēng bù dé zhì 。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。

dī méi xìn shǒu xù xù tán , shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì 。

低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiǎo , chū wéi 《 ní cháng 》 hòu 《 liù yāo 》

轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》

dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiè qiè rú sī yǔ 。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

cáo cáo qiè qiè cuò zá tán , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

jiàn guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yè quán liú bīng xià nán 。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

bīng quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě jì tū chū dāo qiāng míng 。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

qǔ zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn róng 。

沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。

zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài há má líng xià zhù 。

自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fáng dì yī bù 。

十三学得琵琶成,名属教坊第一部。

qǔ bà céng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。

曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

wǔ líng nián shào zhēng chán tóu , yī qǔ hóng xiāo bù zhī shù 。

五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

diàn tóu yín bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。

钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。

今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

dì zǒu cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。

弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。

mén qián lěng luò ān mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。

门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。

商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。

qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán , rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。

去来江口守空船,绕船月明江水寒。

yè shēn hū mèng shào nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。

夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ chóng jī jī 。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì céng xiāng shí !

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。

我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。

xún yáng dì pì wú yīn yuè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。

浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。

住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。

qí jiān dàn mù wén hé wù ? dù juān tí xuè yuán āi míng 。

其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。

chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。

春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

qǐ wú shān gē yǔ cūn dí ? ǒu yǎ zhāo zhā nán wéi tīng 。

岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。

jīn yè wén jūn pí pá yǔ , rú tīng xiān yuè ěr zàn míng 。

今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

mò cí gèng zuò tán yī qǔ , wèi jūn fān zuò 《 pí pá xíng 》。

莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。

gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò chóng wén jiē yǎn qì 。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

zuò zhōng qì xià shuí zuì duō ? jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

全文翻译:

秋夜我到浔阳江头送一位归客,冷风吹着枫叶和芦花秋声瑟瑟。

我和客人下马在船上饯别设宴,举起酒杯要饮却无助兴的音乐。

酒喝得不痛快更伤心将要分别,临别时夜茫茫江水倒映着明月。

忽听得江面上传来琵琶清脆声;我忘却了回归客人也不想动身。

寻着声源探问弹琵琶的是何人?琵琶停了许久却迟迟没有动静。

我们移船靠近邀请她出来相见;叫下人添酒回灯重新摆起酒宴。

千呼万唤她才缓缓地走出来,怀里还抱着琵琶半遮着脸面。

转紧琴轴拨动琴弦试弹了几声;尚未成曲调那形态就非常有情。

弦弦凄楚悲切声音隐含着沉思;似乎在诉说着她平生的不得志;

她低着头随手连续地弹个不停;用琴声把心中无限的往事说尽。

轻轻地拢,慢慢地捻,一会儿抹,一会儿挑。初弹《霓裳羽衣曲》接着再弹《六幺》。

大弦浑宏悠长嘈嘈如暴风骤雨;小弦和缓幽细切切如有人私语。

嘈嘈声切切声互为交错地弹奏;就像大珠小珠一串串掉落玉盘。

琵琶声一会儿像花底下宛转流畅的鸟鸣声,一会儿又像水在冰下流动受阻艰涩低沉、呜咽断续的声音。

好像水泉冷涩琵琶声开始凝结,凝结而不通畅声音渐渐地中断。

像另有一种愁思幽恨暗暗滋生;此时闷闷无声却比有声更动人。

突然间好像银瓶撞破水浆四溅;又好像铁甲骑兵厮杀刀枪齐鸣。

一曲终了她对准琴弦中心划拨;四弦一声轰鸣好像撕裂了布帛。

东船西舫人们都静悄悄地聆听;只见江心之中映着白白秋月影。

她沉吟着收起拨片插在琴弦中;整顿衣裳依然显出庄重的颜容。

她说我原是京城负有盛名的歌女;老家住在长安城东南的虾蟆陵。

弹奏琵琶技艺十三岁就已学成;教坊乐团第一队中列有我姓名。

每曲弹罢都令艺术大师们叹服;每次妆成都被同行歌妓们嫉妒。

京都豪富子弟争先恐后来献彩;弹完一曲收来的红绡不知其数。

钿头银篦打节拍常常断裂粉碎;红色罗裙被酒渍染污也不后悔。

年复一年都在欢笑打闹中度过;秋去春来美好的时光白白消磨。

兄弟从军姊妹死家道已经破败;暮去朝来我也渐渐地年老色衰。

门前车马减少光顾者落落稀稀;青春已逝我只得嫁给商人为妻。

商人重利不重情常常轻易别离;上个月他去浮梁做茶叶的生意。

他去了留下我在江口孤守空船;秋月与我作伴绕舱的秋水凄寒。

更深夜阑常梦少年时作乐狂欢;梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。

我听琵琶的悲泣早已摇头叹息;又听到她这番诉说更叫我悲凄。

我们俩同是天涯沦落的可悲人;今日相逢何必问是否曾经相识!

自从去年我离开繁华长安京城;被贬居住在浔阳江畔常常卧病。

浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐;一年到头听不到管弦的乐器声。

住在湓江这个低洼潮湿的地方;第宅周围黄芦和苦竹缭绕丛生。

在这里早晚能听到的是什么呢?尽是杜鹃猿猴那些悲凄的哀鸣。

春江花朝秋江月夜那样好光景;也无可奈何常常取酒独酌独饮。

难道这里就没有山歌和村笛吗?只是那音调嘶哑粗涩实在难听。

今晚我听你弹奏琵琶诉说衷情,就像听到仙乐眼也亮来耳也明。

请你不要推辞坐下来再弹一曲;我要为你创作一首新诗《琵琶行》。

被我的话所感动她站立了好久;回身坐下再转紧琴弦拨出急声。

凄凄切切不再像刚才那种声音;在座的人重听都掩面哭泣不停。

要问在座之中谁流的眼泪最多?我江州司马泪水湿透青衫衣襟!

本文来自网络,不代表本站立场。侵权请联系底部删除。转载请注明出处: http://www.4cbk.com/wenhua/d103ee3f35a75ab3aa9a9a54285349c5.html
上一篇:陈平安是什么小说中的人物(陈平安是什么小说)
下一篇: 白居易主张什么?白居易主张的诗风是什么?

猜您喜欢

返回顶部